กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมิหลา สุดทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวจิตติมา นุตะมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางอรสา เสร็จวัฒนารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางภัททิรา จวบความสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวนุชจรินทร์ ปรีชากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางวรวรรณ กุชโร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวสุภัทรา บุญสร้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวณัฐิญาภรณ์ หาญแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวลลิตา หมัดอาดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวรุ่งอรุณ งามทานตะวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นายภัคพงศ์ ภัทรทรัพย์วิบูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นายสุทธิพงษ์ หว่านชัยสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายคงเดช คงปรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางสาวปิ่มพร ซึ้งวิริยะกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาววารุณี โพธิ์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวิทวัส ปัญญาพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายเติมศักดิ์ วงษ์จำปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาววรรณิศา สุขเพิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8