กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมิหลา สุดทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตติมา นุตะมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางเกสร แสงสุริยัน
ครู คศ.3

นางอรสา เสร็จวัฒนารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางภัททิรา จวบความสุข
ครู คศ.3

นางสาวนุชจรินทร์ ปรีชากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาววรวรรณ ผิวโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางสาวสุภัทรา บุญสร้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวณัฐิญาภรณ์ หาญแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร
ครู คศ.2

นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวลลิตา หมัดอาดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวกนกกานต์ ลลิตนันทพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวรุ่งอรุณ งามทานตะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นายวสันต์ แสนมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายสุทธิพงษ์ หว่านชัยสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายคงเดช คงปรีชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวปิ่มพร ซึ้งวิริยะกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13

นางสาววารุณี โพธิ์คำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายวิทวัส ปัญญาพรหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายเติมศักดิ์ วงษ์จำปา
ครู คศ.1

นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4