กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเสาวภา โสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุปัญญา ภูมิฐาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวีร์สานต์ มีมูซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายนันทพัทธ์ สุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเพชรดา ก้อนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10