กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสายสุนีย์ ตันเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลรัตน์ คุณะสิทธิ์ศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอลงกฤต ตราชู
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ เกียรติสถิตกุล
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.ดร.พจน์ ปลอบพรรณ
ครู คศ.3

นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ
ครู คศ.2

นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจินตนา น้ำกระโทก
ครู คศ.2

นางวรรณิสา กุชโร
ครู คศ.2

นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์
ครู คศ.2

นายณัฏฐชัย แสงทอง
ครู คศ.1

นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนารีรัตน์ ไชยณรงค์
ครู คศ.1

นางสมถวิล ศรีประภา
ครู คศ.1

นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล โถบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวทัชดาว นิสสัยมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายณัฐพงศ์ สกุลกิจโภคานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวสุมิตรา อิ่มรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางชฎารัตน์ สังวาระ

นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอมราวดี ศิริโชติ

นางสาววรรณา ขันอาสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนรินช์ณัฏฐ์ ตระหง่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุพรรณี หิรัญโรจน์บุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2