งานแนะแนวการศึกษา

นางสาวพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางรักชนก นวลคล้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/13

นางสาวสุจิวรรณ ช่วยบำรุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14