กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสกสรรค์ พลทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13

นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศยามล แย้มยิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางอรวรรณ สงวนนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสีนวล มรุตกรกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางเพ็ญศรี ปาทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางดรุณี ดีประชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นายชัยยากรณ์ กอบกำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นายสมยศ สุมาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นายดิษฐพล ทรงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางรุ่งอรุณ พนัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิมพ์สวรรค์ เดชชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวณัฐธยาน์ ลิมป์เลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายเมธี สงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวมาลัยวรรณ แก้วอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวพิชญาพร แพนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุวรรณา แก้วมรกฎ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวอภิญญา มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7