กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรวรรณ สงวนนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดรุณี ดีประชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายเสกสรรค์ พลทวี
ครู คศ.1

นางอนงค์ บุญเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางธัญสินี ฐานา
ครู คศ.3

นางสาวสีนวล มรุตกรกุล
ครู คศ.2

นางเพ็ญศรี ปาทา
ครู คศ.3

นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายชัยยากรณ์ กอบกำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศยามล แย้มยิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นายสมยศ สุมาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายดิษฐพล ทรงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางรุ่งอรุณ พนัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายณธายุ ปะกังลำภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางไพเราะ เวทย์สฤษฎฺ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวพิมพ์สวรรค์ เดชชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐธยาน์ ลิมป์เลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเมธี สงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวมาลัยวรรณ แก้วอาสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวสุวรรณา แก้วมรกฎ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพิชญาพร แพนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวอภิญญา มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9