กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสุนิสา เพ็งชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวีณา เพ็ญพิมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายรังสิมันต์ จุลหริก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวดารุณี มะลิวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวลัคณา สุกแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นายสิริดิฐมน เติมภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวเนตรนภิส สังขมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวจริญญา เสนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรรณิภา ใสนวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5