คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 316/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ (AMC) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 10) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 319/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดครงการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 7) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 318/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 317/2562 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนระดับ ม.1 เข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 6) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 314/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 (อ่าน 8) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 312/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 4) 22 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 311/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 50) 06 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 315/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมพระนางเจ้าฯ (อ่าน 63) 06 ส.ค. 62
คำสั่งที่ 297/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม (อ่าน 68) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 295/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 72) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 292/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา (อ่าน 86) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 289/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 44) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 288/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี งบประมาณ (อ่าน 57) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 284/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนดำเนินงานในกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 40) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 282/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ (อ่าน 18) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 281/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 19) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 280/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 14) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 277/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (อ่าน 24) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 270/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ การจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส (อ่าน 17) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 269/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาตร์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17) 23 ก.ค. 62
คำสั้งที่ 268/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการ AFS รุ่นที่ 59 (อ่าน 20) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 267/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา (อ่าน 21) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 266/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สานสู่ฝัน (อ่าน 21) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 278/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 16) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 283/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ (อ่าน 34) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 298/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 61) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 238/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูและพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ปี 2562 (อ่าน 75) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 234/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายผู้นำ Young Leaders ครั้งที่ 1 (อ่าน 96) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 236/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและดำเนินการสอบข้อเขียน (อ่าน 80) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 240/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน(เพิ่มเติม (อ่าน 100) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 243/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ภาคที่ 1/2562 (อ่าน 124) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 231 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 96) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 230/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 (อ่าน 107) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสอนเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 61) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 227/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเ (อ่าน 71) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 232/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียชั้น ม (อ่าน 104) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 232/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียนชั้น ม 4 (อ่าน 101) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 226/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงค (อ่าน 85) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 225/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 78) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 222/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อสมัครเรียนรักษาดินแดน (อ่าน 60) 27 มิ.ย. 62