ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการเรียนเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.04 KB 312133
ประเมินวิทยะฐานะ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Lteacher 310389
โปรแกรม LTeacher 29 ตุลาคม 2561 310408
PDFบรรยายการประเมินวิทยะฐานะ ว21-2560 310437
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 310368
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 310487
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 310346
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 310338
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 310292
แบบฟอร์มรายงานกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.63 KB 310292
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.84 KB 310275
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.52 KB 310442
แบบฟอร์มขออนุญาตไปศึกษาต่อในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.97 KB 310312
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.16 KB 310316
แบบฟอร์มขอย้ายของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.04 KB 310290
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.65 KB 310282
แบบฟอร์มขอเข้ารับการอบรมวิทยะฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.57 KB 310272
แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.2 KB 310286
ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 310301
แบบฟอร์มการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.52 KB 310422